Stadgar for Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar

Stiftelsens namn och hemort

1 § Stiftelsens namn är Stiftelsen for kultur- och utbildningsinvesteringar
och dess hemort är Helsingfors.

Ändamål

2 § Stiftelsens syfte är att främja utbildning och kultur på svenska i Finland och att göra
kulturpolitiska investeringar for främjandet av den svenska undervisningen och andra allmänna
samhälleliga och kulturella uppgifter på svenska i Finland.

Hur ändamålet uppfylls

3 § Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att äga och besitta fastigheter och aktielägenheter, som upplåts för undervisnings-, samhälleliga eller kulturella ändamål samt genom direkta eller indirekta investeringar i svenskspråkig undervisnings-, kultur- eller samhällelig verksamhet.
Stiftelsen kan också ge bidrag och bedriva informationsverksamhet om undervisning och kultur pa svenska i Finland. Stiftelsen kan överlåta och även donera egendom till aktörer som verkar inom utbildning och kultur på svenska i Finland.

Stiftelsekapital

4 § 25 000 euro har överlämnats till stiftelsen som stiftelsekapital. Stiftelsens medel ska placeras såsom stiftelselagen förutsätter.
Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten samt att oka sina tillgångar även på annat sätt, dock inte genom att bedriva affärsverksamhet.

Styrelsen

5 § Styrelsen sköter stiftelsens angelägenheter och företräder stiftelsen. Styrelsen har fem (5) ledamöter som utses for två (2) ar i taget. Styrelsens mandatperiod börjar när årsmötet slutar.
Mandatperioden for den första styrelsen gar ut när årsmötet 2015 slutar.
Partistyrelsen for Svenska folkpartiet i Finland r.p. utser styrelsens ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande vid det första motet varje år.
!fall Svenska folkpartiet i Finland r.p. inte utsett styrelseordföranden och styrelseledamöterna för nästa mandatperiod senast inom april månad, väljer styrelsen ledamöterna for nästa mandatperiod .

Styrelsemöte

6 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då denne är förhindrad på kallelse av vice ordförande. Kallelse till styrelsemötet ska ske skriftligen på ett bevisligt sätt till varje ledamot minst tio (10) dagar fore mötet. Övriga meddelanden till styrelseledamöterna skall lämnas på samma sätt.

Styrelsen är beslutför då minst tre (3) ledamöter är närvarande, men ifall endast tre ledamöter är närvarande krävs enhällighet för besluten. Annars fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening som biträds av mötesordförande.
Vid styrelsemötena förs beslutsprotokoll, som undertecknas av de närvarande.

7 § Arvoden till styrelseledamöterna

Till styrelseledamöterna får betalas skäligt mötesarvode och skäligt arvode for annat arbete som de har utfört for stiftelsen.

Styrelsen kan utse nödvändiga funktionärer och fastställa eventuella skäliga arvoden for dessa.

8 § Årsmöte

Styrelsens årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse och godkännande av desamma
2. beslut om budgeten for innevarande ar
3. fastställande av eventuella mötesarvoden
4. val av en CGR-sammanslutning till revisor for att granska bokföringen och förvaltningen
för innevarande år
5. vid behov val av styrelseledamot som inte blivit utsedd i tid av i § 5 nämnda instans.

9 § Tecknande av stiftelsens namn

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av en av dem tillsammans med någon annan styrelseledamot. Styrelsen kan ge stiftelsens funktionär eller annan person rätt att teckna stiftelsens namn ensam.

10 § Räkenskapsperiod och revision

Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens verksamhetsberättelse for föregående år ska överlämnas till revisorn under maj manad. Revisorn ska avge sin berättelse senast den 15 juni. Om revisionsberättelsen ger anledning till det ska styrelsen sammanträda under juni manad for att besluta om de åtgärder som revisionen föranleder. Räkenskaperna och revisionsberättelsen ska inom juni månad överlämnas till den instans som enligt § 5 utser styrelseledamöterna.

11 § Årsredovisningar och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen

Stiftelsen ska inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgang lämna in till Patent- och registerstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen och bilagorna, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.
När en styrelseledamot eller namntecknare byts ut, ska stiftelsen genast göra anmälan om detta till Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

12 § Ändring av stadgama och upplösning av stiftelsen

Stiftelsens stadgar kan andras efter att utlåtande inhämtats av Stiftelsen for utbildning och kultur på svenska i Finland r.s., Svenska folkpartiet i Finland r.p. och Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. och om förslaget bitrads av minst 2/3 av alla styrelseledamöter. Stadgeändringen skall fastställas av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om stiftelsens upplösning fattas i samma ordning som ändring av stadgarna.
Om stiftelsen upplöses skall stiftelsens tillgångar överföras till kapitalet inom Svenska kulturfonden som ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. så länge denna fond existerar. Ifall nämnda fond inte längre finns skall tillgångarna tillforas Svenska folkpartiet i Finland r.p. att användas i överensstämmelse med det ändamål som anges i § 2 i stadgama. Ifall inte heller Svenska folkpartiet i Finland r.p. existerar mera skall tillgångarna användas enligt styrelsens beslut och i överensstämmelse med det ändamål som anges i § 2 i stadgarna.